XIN LỖI
Nguyễn Thị Chung
Vịt con vội vã đi đâu
Giẫm phải chân bạn gà nâu bên hè
Vịt nhớ xin lỗi bạn nghe!
Chứ đừng lặng lẽ bỏ đi, bạn buồn.